พระประจำวันเกิดทั้ง 7 พร้อมคาถาเสริมโชคลาภ

พระประจำวันเกิด

พระประจำวันเกิด ลองสังเกต จะเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปในอิริยาบถต่าง ๆ ทำให้เจ้าของประจำวันเกิดทั้ง 7 รู้ว่า ตัวเองเกิดวันไหน โดยให้จำจากท่าทางของพระประจำวันนั้น ๆ อีกทั้งยังมีการเสริมพุทธคุณด้วยบทสวดพระคาถาทั้ง 7 ที่เชื่อว่า เมื่อบูชาไปแล้ว ย่อมเป็นสิริมงคล นำพาเรื่องดี ๆ มาสู่ตัวเอง ซึ่งทางเว็บ lottosod365 ไม่รอช้า ได้รวบรวมคาถาดังกล่าวไว้แล้วให้เพื่อน ๆ ได้ลองสวดคาถาบูชาพระประจำวันเกิดดู

คาถาเสริมโชคลาภ พระประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน

คาถาที่จะนำมาสวดเพื่อเสริมความเป็นมงคลไปพร้อมกับการบูชาพระประจำวันเกิดทั้ง 7 จะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อทำให้ผู้บูชาสามารถจำแนกได้ว่า บทสวดดังกล่าว เป็นของวันใด

1.พระประจำวันอาทิตย์ ปางถวายเนตร

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

สวดวันละ 6 จบ

2.พระประจำวันจันทร์ ปางห้ามญาติ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

สวดวันละ 15 จบ

3.พระประจำวันอังคาร ปางไสยาสน์

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

สวดวันละ 8 จบ

4.พระประจำวันพุทธ ปางอุ้มบาตร

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเห

สวดวันละ 17 จบ

5.พระประจำวันพฤหัสบดี ปาง สมาธิ

อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะนิกขันตา ชาตะเวทะ ปฏิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัยหัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ

สวดวันละ 19 จบ

6.พระประจำวันศุกร์ ปางรำพึง

อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห

สวดวันละ 21 จบ

7.พระประจำวันเสาร์ ปางนาคปรก

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

สวดวันละ 10 จบ
แม้บทสวดพระประจำวันเกิดทั้ง 7 จะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องคาถาและอิริยาบถของแต่ละวัน ทว่า การจะบูชาให้เกิดมงคล ต้องสวดตามจำนวนวัน แล้วจะบังเกิดเรื่องดี ๆ ในชีวิต